Raitiotien tarkentavasta yleissuunnitelmasta Lielahdesta Ylöjärvelle pyydetään lausuntoja

Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman ohjausryhmä pyytää sidosryhmiltä lausuntoa tarkentavan yleissuunnitelman luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista 10.6. – 8.8.2022.  

Luonnosaineistosta pyydettävät kommentit 

Lausunnoissa pyydetään antamaan kommentteja mm. seuraavista näkökulmista: 

  1. Mitä mieltä olette lausuttavana olevasta raitiotien yleissuunnitelmasta ja sen vaikutusarvioinneista? 
  1. Evästykset raitiotien jatkosuunnitteluun Lielahdesta Ylöjärvelle? 
  1. Mitä yhteistyömahdollisuuksia näette Lielahti–Ylöjärvi -raitiotien jatkosuunnitteluun liittyen? 

Lausuntopyyntöaineisto

Suunnittelukartat

Poikkileikkaukset

Pituusleikkaukset

Vaikutusarviointi

Lausuntojen lähettäminen

Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 8.8.2022.

Tarkentavan yleissuunnittelun vaiheet

Tampereen ja Ylöjärven valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Tämän jälkeen Tampereen ja Ylöjärven kaupungit päättivät keväällä 2021 tarkentaa raitiotien suunnitelmaa Tampereen Hiedanrannan keskustan, Lielahden ja Ylöjärven Leijapuiston päätepysäkin välillä.  

Raitiotien Lielahti–Ylöjärvi tarkentavassa yleissuunnitelmassa on tavoitteena edelleen tarkentaa seudullisen yleissuunnitelman ratavarauksia siten, että raitiotien tilavaraukset ja tekninen toteutettavuus varmistuvat. Lisäksi suunnitelma palvelee vireillä olevia ja tulevia asemakaavoja. Raitiotien suunnittelussa pyritään taloudellisesti kannattavaan ratkaisuun, johon vaikuttavat raitiotieradan teknisten ratkaisujen ja ominaisuuksien ohella mm. matkanopeus sekä pysäkkien ja raitiotielinjan arvioitu matkustajamäärä. 

Tarkentavan yleissuunnittelun aikana on järjestetty sidosryhmille verkkotyöpaja 6.10.2021 ja kaikille avoin karttakysely 21.4. – 8.5.2022. Työpajamuistio ja karttakyselyn yhteenvetoraportti löytyvät suunnitelman sivuilta tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi/. Raitiotien suunnitelmista on voinut antaa palautetta myös ratahaaran maankäytön suunnitteluhankkeiden yhteydessä järjestetyissä yleisötilaisuuksissa.

Tavoitteena on, että Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallitukset päättävät alkusyksystä 2022 raitiotien tarkemman linjauksen suunnitelman alueella sekä raitiotiepysäkkien sijainnit. Alkuvuodesta 2022 kaupunginhallitukset hyväksyivät raitiotien risteämistavat pääradan Helsinki–Oulu ja Vaasantien (kantatien 65) ylitse.

Tampereella Lielahden maankäytön yleissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä alkusyksystä 2022 kaupunginhallituksessa. Kyseinen yleissuunnitelma on osa keväällä vireille tulleen Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan suunnittelua.

Raitiotien tarkentava yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelma palvelee Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan suunnittelua. Tarkentava yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Ennen raitiotien rakentamista tarvitaan raitiotien hankesuunnitelma ja toteutussuunnitelma. Hankesuunnitelman vaikutusarviointien ja kannattavuustarkasteluiden perusteella on mahdollista päättää toteutussuunnittelusta, joka sijoittuisi alustavasti vuosille 2027–2028. Toteutussuunnitelman valmistuttua on mahdollista päättää raitiotien rakentamisesta.