Hiedanrannasta Leijapuistoon

Tampereen raitiotien laajentamisesta Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven Leijapuistoon tehdään tarkentava yleissuunnitelma. Tarkentavassa yleissuunnittelussa tarkastellaan raitiotietä Tampereen Hiedanrannan ja Ylöjärven Leijapuiston päätepysäkin välillä. Kokonaisuuteen kuuluu n. 8,1 km raitiotierataa, josta 3,0 km sijoittuu Tampereen kaupungin ja 5,1 km Ylöjärven kaupungin alueelle.

Anna palautetta tarkennetuista raitiotiesuunnitelmista Lielahdesta Ylöjärvelle

21.4.2022

Raitiotien yleissuunnitelmaa Ylöjärven suuntaan on tarkennettu ja siitä on avattu palautekysely. Erityisesti on täsmennetty raitiotieradan risteämistä rautatien ja kantatien kanssa sekä Lielahden varikon ja Teivon raitiotiepysäkin suunnitelmia. Karttakyselyssä voi tarkastella raitiotien suunnitelmaluonnoksia ja sen lähialueiden tulevia maankäyttösuunnitelmia. Raitiotiesuunnitelmista voi antaa kartalle paikannettua vapaamuotoista palautetta. Lisäksi kysytään näkemystä Ylöjärven Räikän raitiotiepysäkin sijainnista ja Lielahden raitiotiepysäkkien määrästä. ...

Lue lisää

Ratikka mukana Lielahden asukastilaisuudessa 23.3. klo 17.00

22.3.2022

Etäyleisötilaisuudessa esitellään Lielahden yleissuunnitelmaehdotuksen lisäksi nyt käynnistynyttä yleiskaavatyötä, jossa yhtenä kohdealueena on Lielahti-Hiedanranta. Muita esiteltäviä teemoja tilaisuudessa ovat muun muassa alueen kaavatilanne ja ajankohtaiset liikenneratkaisut. Tilaisuudessa kuullaan myös Tampereen Ratikan suunnittelutilanteesta Lielahden aluella. Kaikille avoin etäyleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 23.3.2022 kello 17.00 alkaen. Tilaisuudessa on varattu aikaa yleisön kysymyksiin ja kommentteihin vastaamiselle. Niiden esittäminen onnistuu tilaisuuden aikana kirjoittamalla. Osallistumislinkki ...

Lue lisää

Lielahden yleissuunnitelmaehdotus nähtävillä – yleiskaavan päivitys alkaa

14.3.2022

Lielahteen tehdään yleissuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Yleissuunnitelma koskee aluetta Lielahdenkadulta Ylöjärven rajalle. Vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.3.–11.4.2022, minä aikana suunnitelmasta voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon. Yleissuunnitelmassa on esitetty, miten aluetta kehitetään asumisen, kaupan, toimitilojen ja tilaa vaativan kaupan alueeksi. Lisäksi suunnitelmassa on osoitettu uudistuva katuverkko, viherverkko ja raitiotielinjaus Ylöjärvelle. Alueen luoteisosassa on tilavaraukset raitiotievarikolle ...

Lue lisää

Suunniteltava raitiotiereitti

Tarkasteltava raitiotierata lähtee Hiedanrannan keskusaukiolta ja jatkuu Lielahdessa Enqvistinkatua ja Turvesuonkatua pitkin pääradan Tampere-Oulu varteen, missä se risteää rautatien ja Vaasantien (kantatie 65) kanssa eritasossa. Teivosta Soppeenmäkeen raitiotielinjaus sijaitsee Vaasantien eteläpuolella, ja palaa takaisin Vaasantien ja rautatien pohjoispuolelle ylityksellä tai alituksella. Raitiotiereitti jatkaa Ylöjärvellä Kuruntien keskellä kirjaston ja kaupungintalon ohi päätepysäkille Leijapuistoon.

Tarkentavaa suunnittelua tarvitaan erityisesti seuraavista kohdista: Turvesuon varikko ja sen kytkentä linjaraiteisiin, raitiotieradan risteäminen rautatien ja kantatien kanssa kuntarajalla ja Soppeenmäessä sekä Teivon raitiotiepysäkki kantatien liittymän yhteydessä.

Tampereen ja Ylöjärven valtuustot hyväksyivät loka-marraskuussa 2020 raitiotien ratavarausten sijainnit raitiotien seudullisen yleissuunnitelman perusteella. Tampereen ja Ylöjärven kaupungit ovat päättäneet tarkentaa raitiotien suunnitelmaa Lielahden ja Ylöjärven osuuksilla maankäytön suunnittelun tueksi.

Seudullinen yleissuunnitelma löytyy täältä. Raitiotien linjaukset löytyvät myös Tampereen karttapalvelu Oskarista.

Raitiotiereitti Lielahdesta Ylöjärvelle

Suunnitteluaineistoa

Havainnekuvia

Tavoitteet ja aikataulu

Suunnittelun tavoitteena on tarkentaa loppuvuodesta 2020 hyväksyttyjä seudullisen yleissuunnitelman ratavarauksia siten, että raitiotien tilavaraukset ja tekninen toteutettavuus varmistuvat. Myös taloudellisesti pyritään mahdollisimman kannattavaan ratkaisuun, johon vaikuttavat raitiotieradan teknisten ratkaisujen ja ominaisuuksien ohella mm. matkanopeus sekä pysäkkien ja raitiotielinjan ennustettu matkustajamäärä.

Yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 lopussa. Sen tulokset palvelevat Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua.

Yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Hiedanranta-Leijapuisto-ratahaaran radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulisi tehdä jatkosuunnittelua. Alustavasti arvioidaan, että hankesuunnittelu voisi ajoittua vuosille 2025–2026 ja toteutussuunnittelu vuosille 2027–2028

Vuorovaikutus

Tarkentavaan raitiotiesuunnitteluun voi osallistua muun muassa suunnittelualueella käynnissä olevien maankäyttöhankkeiden yhteydessä:

Tilaa Lielahti-Ylöjärvi raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman uutiskirje

Yleisötilaisuudet

Raitiotien suunnitelmista voi antaa palautetta kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa, joita järjestetään maankäytön suunnitteluhankkeiden yhteydessä. Lielahden yleissuunnitelmaan liittyvä ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 26.10.2021 ja kaikille avoin etäyleisötilaisuus keskiviikkona 23.3.2022. Tampereen vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.3.–11.4.2022.

Sidosryhmätilaisuudet

Tarkentavaa suunnittelua tehdään yhteistyössä hankkeeseen liittyvien päättäjä- ja viranomaistahojen sekä muiden sidosryhmien, kuten yritys- ja kansalaisjärjestöjen, kanssa. Työn aikana järjestetään sidosryhmille työpaja ja karttapalautekysely sekä pyydetään keskeisiltä sidosryhmiltä lausunnot.

Sidosryhmätyöpaja järjestettiin keskiviikkona 6.10.2021 verkossa. Työpajan tulokset annetaan tiedoksi suunnittelijoille. Päättäjät ja suunnittelijat arvioivat, kuinka työpajassa esiin nostettuja asioita voidaan huomioida suunnittelussa.

Tutustu työpajan muistioon alapuolelta:

Lielahden yleissuunnitelmaan liittyen järjestettiin Lielahden yrityksille työpaja maanantaina 1.11.2021.

Raitiotien tarkentava yleissuunnittelu

Tampereen raitiotien tarkentava yleissuunnittelu Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven Leijapuistoon toteutetaan Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yhteistyönä. Suunnittelua tekee Ramboll Finland Oy:n ja WSP Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

Käynnistyvän raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman kustannukset jaetaan suunnitelman tilaajakuntien Tampereen ja Ylöjärven kesken. Kustannustenjakoperiaatteena käytetään osittain Hiedanranta–Leijapuisto-ratahaaran ratakilometrejä, joista 5,1 kilometriä sijoittuu Ylöjärven kaupungin puolelle ja 3 kilometriä Tampereen kaupungin puolelle.

Yhteystiedot

Tampere

Palautetta voi antaa Tampereen palvelupisteeseen
tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puh. +358417308168

Tampereen Raitiotie Oy
Kehityspäällikkö Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

Tampereen kaupunki, asemakaavoitus
Projektiarkkitehti Susanna Virjo
puh. +358 41 730 6093
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ylöjärvi

Palautetta voi antaa kaupungin nettisivuilla https://www.ylojarvi.fi/palautelomake

Ylöjärven kaupunki
ts. kehityspäällikkö Essi Jokinen
Puh. +35844 486 3124
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, kaavoitus
Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen
Puh. +35844 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Konsultin projektipäällikkö

Juha Mäkinen, projektipäällikkö
WSP Finland Oy
etunimi.sukunimi@wsp.com

Tampereen Ratikka Sorin aukion pysäkillä

Tampereen Ratikka seudulliseksi

Tampereen raitiotiejärjestelmää on tavoitteena on laajentaa vaiheittain seudulliseksi 2040-luvulle asti.

Seudullinen yleissuunnitelma