Tampereen Ratikan somehaasteen kuvarekisteri

Tampereen Raitiotie Oy
Y-tunnus: 2802791-8
Yhteystiedot:
Tampereen Raitiotie Oy, Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere
Puhelin 044 774 4677 (vaihde), etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Viestinnän asiantuntija Sari Mäkelä, Tampereen Raitiotie Oy
sari.makela@tampereenraitiotie.fi

3. Miksi keräämme tietoja ja mihin niitä käytämme?

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Tampereen Raitiotie Oy:n hallinnoiman Tampereen Ratikan somehaasteen kuvamateriaalin säilytys ja luvan mukainen julkaisu.

Kuvamateriaalia voidaan käyttää Tampereen Ratikan somehaasteeseen liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa kaikissa eri medioissa ilman korvausta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kuvia käytetään eri sosiaalisen median kanavissa ja internet-sivuilla, mainosjulisteissa, lehti- ja televisiomainoksissa, mobiilimainoksissa sekä internet- tai muuhun vastaavaan tietoverkkoon tehdyissä mainoksissa. Kuvia käytetään pääsääntöisesti osana kuvamosaiikkia, mutta joitain kuvia saatetaan julkaista somehaasteeseen liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa myös yksittäisinä kuvina.

Tampereen Raitiotie Oy arkistoi lisäksi osan kuvamateriaalista julkaistakseen ja levittääkseen sitä Tampereen Ratikka -hankkeen historiikeissa ja näyttelyissä ja näihin liittyvässä markkinoinnissa.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista kerätään:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • henkilön lähettämät valokuvat
  • lähettäjän antama kuvaus ”Mitä ratikka on sinulle? Miten kuvailisit sitä?”

Valokuvan metatietoihin voidaan kirjoittaa kuvassa olevien henkilöiden nimet.

Nimen ja sähköpostiosoitteen tietojen kirjaaminen lomakkeeseen on pakollista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat kuvat ja tiedot.

6. Kuka tietoja käsittelee?

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli Tampereen Raitiotie Oy:n henkilöstö ja palveluntuottajan asiaankuuluvat henkilöt.  Tapauskohtaisesti henkilötietoja sisältäviä kuvamateriaaleja luovutetaan kolmansille osapuolille, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tampereen Ratikan verkkopalveluissa ja sosiaalisen median kanavissa julkaistut kuvat ovat julkisesti saatavilla.

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa erilaisilla palvelimilla. Jotkut palveluntarjoajat saattavat sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Varmistamme kuitenkin, että henkilötiedot siirtyvät palvelimilla lain edellyttämiä suojakeinoja noudattaen. Henkilötietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tampereen Raitiotie Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7 A. Manuaalinen aineisto

Materiaalia ei käsitellä manuaalisesti.

7 B. Sähköinen aineisto

Sähköisesti tallennettuun rekisteriin on pääsy Tampereen Raitiotie Oy:n viestinnän työntekijöillä ja Tampereen Raitiotie Oy:n verkkosivujen palveluntuottajalla. Käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere). Tiedot luovutetaan henkilölle, kun henkilö on todistanut henkilöllisyytensä viranomaisten tunnustamalla henkilöllisyystodistuksella.

9.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tampereen Raitiotie Oy ei käytä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä, eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.