Tampereen Ratikan valokuva- ja kuvausluparekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Raitiotie Oy
Y-tunnus: 2802791-8
Yhteystiedot:
Tampereen Raitiotie Oy, Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere
Puhelin 044 774 4677 (vaihde), etunimi.sukunimi (at) tampereenraitiotie.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Sari Mäkelä, Tampereen Raitiotie Oy
sari.makela (at) tampereenraitiotie.fi

3. Miksi keräämme tietoja ja mihin niitä käytämme?

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Tampereen Raitiotie Oy:n kuvauslupien säilytys sekä tuotetun kuva-materiaalin säilytys ja lupien mukainen julkaisu.

Kuvamateriaalia voidaan käyttää Tampereen Ratikkaan liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa kaikissa eri medioissa ilman korvausta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampereen Raitiotie Oy julkaisee kuvia ylläpitämänsä nettisivujen kuvapankin kautta.  Kuvia käytetään eri sosiaalisen median kanavissa ja internet-sivuilla, mainosjulisteissa, lehti- ja televisiomainoksissa, mobiilimainoksissa sekä internet- tai muuhun vastaavaan tietoverkkoon tehdyissä mainoksissa. Kuvia voidaan käyttää myös lehtiartikkeleiden kuvituskuvina kaikissa medioissa.

Tampereen Raitiotie Oy käyttää kuvia sen organisaatioon kuuluvien toimialojen ja palvelualueiden sisäisissä ja julkisuuteen tarkoitetuissa tiedotteissa, esitteissä, kirjoissa, oppaissa ja muissa julkaisuissa kaikkien eri medioiden välityksellä.

Tampereen Raitiotie Oy arkistoi lisäksi osan kuvamateriaalista julkaistakseen ja levittääkseen sitä Tampereen Ratikka -hankkeen historiikeissa ja näyttelyissä ja näihin liittyvässä markkinoinnissa.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista kerätään:

  • nimi
  • tarvittaessa kuvattavan alaikäisen lapsen nimi (alle 15-vuotias)
  • syntymäaika
  • sähköpostiosoite
  • valokuvat, josta henkilö on tunnistettavissa.
  • kuvausluvan voimassaoloaika

Valokuvan metatietoihin voidaan kirjoittaa kuvassa olevien henkilöiden nimet.

Kaikkien mainittujen tietojen kirjaaminen lomakkeeseen on pakollista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot kuvien käyttö- ja julkaisuoikeuksiin sekä kuvauslupiin liittyen.

6. Kuka tietoja käsittelee?

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli Tampereen Raitiotie Oy:n henkilöstö ja palveluntuottajan asiaankuuluvat henkilöt.  Tapauskohtaisesti henkilötietoja sisältäviä kuvamateriaaleja luovutetaan kolmansille osapuolille, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tampereen Ratikan verkkopalveluissa ja sosiaalisen median kanavissa julkaistut kuvat ovat julkisesti saatavilla.

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa erilaisilla palvelimilla. Jotkut palveluntarjoajat saattavat sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Varmistamme kuitenkin, että henkilötiedot siirtyvät palvelimilla lain edellyttämiä suojakeinoja noudattaen. Henkilötietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tampereen Raitiotie Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7 A. Manuaalinen aineisto

Palveluntuottaja kerää kuvausluvat manuaalisesti ja luovuttaa ne Tampereen Raitiotie Oy:lle kohtuullisessa ajassa luvan keräämisestä. Tampereen Raitiotie Oy siirtää kuvausluvat sähköiseen muotoon kohtuullisessa ajassa, kun palveluntuottaja on toimittanut ne. Tampereen Raitiotie Oy hävittää manuaaliset luvat viipymättä, kun ne on siirretty sähköiseen muotoon. Kuvauslupia käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7 B. Sähköinen aineisto

Sähköisesti tallennettuun rekisteriin on pääsy Tampereen Raitiotie Oy:n viestinnän työntekijöillä. Käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Allekirjoitetut kuvausluvat säilytetään 31.12.2025 asti tai siihen asti kuin kuvausluvassa on määritelty.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere). Tiedot luovutetaan henkilölle, kun henkilö on todistanut henkilöllisyytensä viranomaisten tunnustamalla henkilöllisyystodistuksella.

9.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Niiden kuvien osalta, jossa esiintyy alaikäinen lapsi ja, joihin huoltaja on antanut alaikäisen lapsen puolesta suostumuksen, todetaan, että lapsen täytettyä 15 vuotta kuva poistetaan Tampereen Raitiotie Oy:n kuvapankista ja käytöstä kohtuullisessa ajassa lapsen pyynnöstä.

Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tampereen Raitiotie Oy ei käytä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä, eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kuvauslupa Ratikan koeliikenteeseen >