Ratikka-ajan joukkoliikenteen linjastosuunnitelma hyväksyttiin

Ratikka-ajan joukkoliikenteen linjastosuunnitelma hyväksyttiin

Ratikan ensimmäisen osan liikenne Tays-Pyynikintori ja Hervanta-Pyynikintori alkaa elokuussa 2021. Ratikkaliikenne muuttaa joukkoliikennejärjestelmää ja samalla bussiliikenteeseen toteutetaan linjastomuutoksia, joilla vastataan kaupunkiseudun kasvuun ja alueiden kehitykseen.

Nyt tehty linjastopäätös määrittelee joukkoliikenteen palvelutason ja linjareitit. Nysse-liikennettä täydentävänä palveluna järjestetään kunnissa tämän lisäksi arkipäivisin palveluliikennettä sekä koulukuljetuksia.

Näin suunnittelua linjattiin ja vietiin eteenpäin

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on linjannut ratikan aikaisen bussilinjaston suunnitteluperiaatteita kokouksessaan 24.8.2016. Näiden suunnitteluperiaatteiden mukaisesti on linjastosuunnittelussa toteutettu Tampereen keskusta-alueen saavutettavuus, ratikan kanssa samalla reitillä kulkevan bussiliikenteen muutokset sekä liityntäliikenne. Liityntäliikenteen osalta joukkoliikennelautakunta tarkensi suunnittelua myöhemmin myös runkolinjoja koskevaksi.

Linjastosuunnittelu vuoden 2021 tilanteeseen aloitettiin alkuvuonna 2018. Ensimmäiset suunnitelmat olivat alueellisia ja niitä työstettiin yhdessä asukkaiden kanssa muun muassa alueverkoston tapaamisissa. Suunnitteluprosessi jatkui vuorovaikutteisena koko prosessin ajan. Kaikki luonnokset ja suunnitelmat ovat olleet nähtävillä ja avoimesti kommentoitavissa verkossa. Linjastoratkaisuja on lisäksi esitelty useissa asukastilaisuuksissa ja paikallisissa lehdissä.

Linjastoluonnoksista pyydettiin eri sidosryhmiltä lausuntoja ennen lopullisen linjastosuunnitelman laadintaa. Luonnoksista saatiin lausunnot kaikista toimivalta-alueen kunnista (pois lukien Tampere), korkeakoulujen oppilaskunnista, Tampereen nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta, Pirkanmaan liitosta sekä Pirkanmaan Ely-keskuksesta.

Lopullista linjastosuunnitelmaa esiteltiin yksityiskohtaisesti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle ja kuntien yhdyshenkilöille järjestetyssä seminaarissa 20.2.2019. Suunnitelmaan tehtiin tämän jälkeen tarkennuksia koskien linjojen 5 ja 6 reittiä Hervannassa, linjan 21 reittiä Hervannantiellä ja muutettiin yhteysväli Annala-Hervantakeskus liikenne linjalta 65 linjalle 9B paremman palvelutason takaamiseksi.

Miten linjastosuunnitelman kanssa edetään?

Bussiliikenteen linjareitit ja palvelutasotavoitteet määriteltiin nyt vuoden 2021 elokuusta eteenpäin. Linjastosuunnitelmassa on useita palvelutason parannuksia vastaamaan seudun väestönkasvuun ja ilmastotavoitteisiin.

Seuraavana työvaiheena alkaa yksityiskohtaisten aikataulujen tekeminen. Kaikki tähän mennessä saadut aikatauluja ja vuorojen lähtöaikoja koskevat palautteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Myös tarvittavat pysäkki-inframuutokset suunnitellaan ja toteutetaan ennen vuotta 2021.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää kunkin vuoden linjareitit ja yksityiskohtaisen palvelutason erikseen vuosittain. Vuosikohtainen palvelutasopäätös voi perustellusta syystä poiketa joukkoliikenteen linjastosuunnitelmasta vuoteen 2021. Perusteena voivat olla esimerkiksi kuntien rahoitustasojen muutokset, merkittävät muutokset matkustuskysynnässä tai Tampereen keskustan terminaalitoiminnoissa tapahtuvat muutokset.

Tampereen keskustaa kehitetään ja osana sitä selvitetään joukkoliikenneterminaalien sijainteja keskusta-alueella. Linjojen ajantasaus- ja päätepysäkkien sijainnit keskustassa tarkentuvat yksityiskohtaisessa linjastosuunnitteluvaiheessa yhdessä aikataulusuunnittelun kanssa.

Linjastopäätökseen lisättiin toivomusponsi

Linjasto 2021 – reitistöön ja vuoroväleihin palataan vielä seuraavien alueiden osalta:

  • Härmälänranta – keskusta : selvitetään mahdollisuus uuden linjan perustamiseksi tai matkustajakapasiteetin lisäämiseksi
  • Koivistonkylä – Keskustori : selvitetään suoran yhteyden mahdollisuus
  • Hallila – Keskustori : tutkitaan vaihtoehtoa saada parempi yhteys Keskustorin suuntaan ja tarkistetaan vaihtoyhteyksien toteutuminen ratikkaan.

Lisäksi selvitetään Pispalanharjun ja Järvensivun pikkubussiliikenteen järjestäminen ja mahdollisuus toteuttaa reitti 115 lähempää Keskustoria ja sen risteämismahdollisuuksista raitiotielinjaan.

Selvitykset tehdään ennen talvikauden 2021-2022 palvelutasopäätöstä.

Katso linjalista Nyssen-sivuilta >

Tarkastele linjastokokonaisuutta kartalla selainpohjaisessa Remix-palvelussa >

Teksti: Hanne Tamminen, Tampereen seudun joukkoliikenne