Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien palautekysely: Pysäkkipaikkoja kommentoitiin eniten

Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien alustavia katusuunnitelmaluonnoksia kommentoitiin sekä yleisötilaisuuksissa että karttapalautekyselyssä lokakuussa. Suunnitelmat kiinnostivat myös muita kuin suunnitellun raitiotielinjan lähiasukkaita, sillä kolmannes kyselyvastaajista asui kauempana suunnittelualueista. Palautteiden pohjalta tarkennetaan raitiotien hankesuunnitelmaa, joka valmistuu helmikuussa 2023. Sen jälkeen Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät ryhdytäänkö raitiotien toteutussuunnitteluun.

Linnainmaan yleisötilaisuudessa oli 78 ja Pirkkalan yleisötilaisuudessa 92 henkeä. Karttakyselyssä palautetta antoi 427 vastaajaa, jotka kirjoittivat kaikkiaan 899 kommenttia. Yleisötilaisuuksien ja karttakyselyn palautteet olivat samankaltaisia. 

Yleisötilaisuuksissa esiteltiin raitiotien alustavien katusuunnitelmaluonnoksien lisäksi myös niihin liittyviä alustavia maankäyttösuunnitelmia. Linnainmaalla esillä oli mm. Medi Park IV -alueen, Alasjärven länsipuolen sekä Linnainmaan raitiotievarikon alustavia asemakaava-aineistoja.

Linnainmaan ratahaara

Linnainmaan ratahaaralla monet toivoivat raitiotiepysäkkien ja alikulkujen sijoittamista palvelemaan paremmin nykyisiä asukkaita. Tenniskadun pysäkkiä esitettiin siirrettäväksi lähemmäs Ali-Huikkaantien risteystä, Alasjärven länsipuolen suunniteltua pysäkkiä ja alikulkua lähemmäs Irjalankatua sekä Heikkilänkadun pysäkkiä Luhtaankadun lähelle. 

Palautteissa toivottiin nopeaa raitiotietä Teiskontien varteen tai ainakin raitiotietä sijoitettavaksi omalle väylälleen, jotta ratikasta saataisiin nopeampi ja ettei se aiheuttaisi estevaikutusta muulle liikkumiselle. Alasjärven länsipuoliselle raitiotiekadulle kaivattiin lisää ylityspaikkoja. Sivukatujen suojatieylityksiä toivottiin turvallisemmiksi ja pyöräilyn seudullista pääväylää leveämmäksi. Linnainmaan vaihtoterminaalia pidettiin toimivana.

Kommenteissa epäiltiin Arvo Ylpön kadun liikennevaloliittymien, Aitolahdentien kiertoliittymän ja Mäentakusenkadun joukkoliikennekadun toimivuutta. Joukkoliikennekadun nähtiin aiheuttavan kiertoreittejä mm. Korpikodinkadulta ja liikennettä Länkinotkonraitille. Heikkilänkadun liityntäpysäköintiä pidettiin hyvänä, mutta useamman liikennevaloristeyksen kautta kulkeminen koettiin hankalaksi. 

Hatanpää ja Härmälä

Hatanpään valtatien nurmirataa pidettiin hyvänä ja sellaista toivottiin myös Nuolialantielle sepeliradan sijaan. Pysäkkien sijaintiehdotuksia tehtiin runsaasti. Erityisesti Nuolialantielle toivottiin yhtä lisäpysäkkiä. Moni esitti ratikkapysäkin siirtämistä Tarmonkadun läheltä Valmetinkadun viereen, jotta se palvelisi Härmälänrannan suurta asukasjoukkoa.

Sivukatujen liittymiin esitettiin korotettuja suojateitä ja pyörätien jatkeita parantamaan turvallisuutta. Pyöräilyn seudullista pääreittiä toivottiin leveämmäksi. Hatanpään valtatiellä esitettiin puurivin siirtämistä pyörätien ja ajoradan väliin, jotta saataisiin kaikille viihtyisämpi ja turvallisempi liikkumisympäristö. 

Ryhmittymiskaistojen tarvetta ja pituutta kommentoitiin paljon. Nuolialantiellä toivottiin, ettei niin monia liittymiä katkaistaisi ja että säilyvien liittymien sekä Perkiönkadun liikenneturvallisuutta parannetaan, kun liikennemäärät lisääntyvät. Esille tuotiin myös pelastusteitä ja tonttiliittymäjärjestelyjä. Kommenteissa toivottiin lisää vihreyttä ja kiiteltiin onnistuneita ratkaisuja.

Pirkkala

Toisaalta toivottiin, ettei raitiotie jatkuisi Partolaa pidemmälle, ja toisaalta sen toivottiin jatkavan lentokentälle ja Turriin saakka. 

Naistenmatkantien neljää ratikkapysäkkiä pidettiin liian vähäisenä. Eniten kaivattiin pysäkkiä Haikkaan. Pysäkkiä esitettiin siirrettäväksi Nuolialan koulun ja päiväkodin alikulun viereen, jotta saataisiin turvallisempi tien ylitys. Nykyisiä alikulkuja haluttiin säilyttää ja sivukatujen liittymiin toivottiin suojatien korottamista parantamaan turvallisuutta.

Ajoradan ja pyörätien väliin kaivattiin leveämpää erotuskaistaa sekä pyöräteiden näkemiin ja liittymien mitoituksiin korjauksia. Naistenmatkantien pohjoispuolen jalankulun ja pyöräilyn erottelua kannatettiin. Kiitosta sai myös pyöräkatu ja kiertoliittymä. Suupalle kaivattiin liityntäpysäköintipaikka, jottei omalla autolla ajettaisi Tampereen keskustaan saakka. Usea toivoi Partolaan parkkihallia. 

Kommenteissa oltiin huolissaan ratikan kustannuksista ja liikenteellisten muutosten aiheuttamista haitoista muille liikennemuodoille. Yleisötilaisuudessa kaivattiin kustannustietoa hankinnan lisäksi myös vuosittaisista käyttökuluista.

Hankesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2023

Nyt saatavan palautteen pohjalta tarkennetaan raitiotien hankesuunnitelma Pirkkalasta Linnainmaalle. Loppuraportti valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä. Sen jälkeen Tampereen ja Pirkkalan valtuustoilla on mahdollisuus päättää mahdollisesta raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä.

Karttapalvelukyselyn yhteenvetoraportti

Lue myös: