Pirkkalan ja Linnainmaan raitiotien suunnittelu etenee – Tampereen katusuunnitelma- ehdotuksia nähtävillä kaupungin nettisivuilla

Pirkkalan ja Linnainmaan raitiotieosuuksien suunnittelu on edennyt uuteen vaiheeseen, ja Tampereen katusuunnitelmien virallisia ehdotuksia on nähtävillä 5.4.–19.4. Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Katusuunnitelmaehdotuksissa esitetään raitiotien sijainnin lisäksi mm. ajokaistojen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä istutusten paikat katutilassa. Katusuunnitelmien lisäksi Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin sivuilla on tutustuttavana myös suunnitelmia mahdollisen rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen suunnitelmissa esitetään, miten liikenne kaikkien kulkumuotojen osalta järjestettäisiin rakentamistöiden aikana eri vaiheissa.

– Katusuunnitelmaehdotuksista ovat nyt nähtävillä Hatanpään valtatien osuus sekä Linnainmaan ratahaaralta Lääkärinkadun, Heikkilänkadun, Mäentakusenkadun ja Aitolahdentien suunnitelmat. Samaan aikaan nähtäville tulevat myös Alasjärven länsipuolta koskeva asemakaavaluonnos sekä siihen liittyvä Kaupinlaakson bulevardin katusuunnitelmaluonnos, jotka ovat nähtävillä 26.4. saakka, Tampereen kaupungin kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius kertoo.

Katusuunnitelmaehdotuksista voi jättää muistutuksia Tampereen kaupungin kirjaamoon, jonne myös kaava- ja katusuunnitelmaluonnoksiin liittyvät mielipiteet jätetään.

Linnainmaan Citymarket
Raitiotien suunnitellaan kulkevan Heikkilänkadulta Aitolahdentien ylitse Mäentakusenkadulle, johon suunnitellaan sen päätepysäkkiä. Kuva: Pasi Tiitola.

Katusuunnitelmista saatua palautetta hyödynnetään suunnittelussa

Nyt nähtäville tulevien katusuunnitelmaehdotusten luonnoksia on voinut jo aiemmin kommentoida Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivuilla sekä yleisötilaisuuksissa. Lisäksi allianssi on käynyt useita neuvotteluja muun muassa kiinteistöjen, palveluiden ja muiden uuden raitioreitin varrella toimivien tahojen kanssa, joiden antamien palautteiden pohjalta suunnitelmiin on tehty useita muutoksia.

– Yleisöpalautetta on tullut esimerkiksi pysäkkien määristä ja sijainneista, pysäkkien kulkuyhteyksistä ja katuvihreästä. Pyöräilyn järjestelyistä saadaan perinteisesti paljon yksityiskohtaista palautetta. Myös liittymäalueiden järjestelyt eri kohdissa ovat nousseet esiin, Tampereen Raitiotie Oy:n kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen toteaa.

Pysäkkien osalta suunnitelmiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia, eikä niitä ole enää tarkoitus muuttaa. Pysäkkien määrät ja sijainnit perustuvat nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Lisäksi on huomioitu pysäkin vaikutusalueen tämänhetkiset asukas-, työpaikka- ja palvelumäärät, sekä arvio niiden kehittymisestä tulevaisuudessa.

Saadun palautteen pohjalta on esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä opastusta parannettu. Myös liittymäalueisiin on tehty muokkauksia liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ja esimerkiksi kääntymiskaistojen pituuksia on tarkasteltu ja kaistajärjestelyjä pyritty selkiyttämään. Talvikunnossapidon näkökulmasta ratkaisuja on parannettu kauttaaltaan.

Liittymäalueiden osalta suunnittelua ohjaavina tekijöinä ovat liittymän turvallisuus ja liikenteen sujuvuus.

– Esimerkiksi Tampereen valtatien ja Hatanpään valtatien liittymäalueen liikenteen sujuvuudesta on noussut kysymyksiä. Sen osalta Tampereen kaupunginhallitus linjasi jo aiemmin, että raitioliikenne toteutetaan omalla kaistallaan samassa tasossa muun katuliikenteen kanssa, mutta raitioliikenteen liikennevaloetuisuuksia karsitaan ruuhkaisimpina aikoina, mikä sujuvoittaa liikenteen kokonaisuutta, Tuominen kertoo.   

Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat esillä allianssin nettisivuilla

Kaupungin nettisivuilla esiteltävien katusuunnitelmaehdotusten lisäksi Pirkkala–Linnainmaa-allianssin nettisivuilla esitellään myös ensimmäisiä luonnoksia siitä, miten liikennejärjestelyt raitiotien mahdollisen rakentamisen aikana voitaisiin toteuttaa.

– Pääperiaatteena liikennejärjestelyissä on, että autoliikenteelle järjestetään töiden aikana aina vähintään yhdet ajokaistat kumpaankin suuntaan. Liikennejärjestelyt toteutetaan töiden aikana pitkälti niin, että ne vastaavat raitiotien valmistumisen mukaista tilannetta. Jalankulun ja pyöräilyn reitit ohjataan työmaiden ohi turvallisesti, ja esimerkiksi Hatanpään valtatiellä pyöräily ja jalankulku tullaan ohjaamaan kadun länsireunalle, Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin projektipäällikkö Sari Valjus toteaa.

Kiinteistöille ja palveluille kulku järjestetään kaikissa vaiheissa töiden aikana. Myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt suunnitellaan etukäteen. Töiden aikana pysäkeille tulee muutoksia, mutta kulkureitit ja pysäkkien saavutettavuus varmistetaan kaikissa vaiheissa.

Katusuunnitelmaehdotuksia esitellään kevään aikana yleisötilaisuuksissa

Kevään ja kesän aikana lopullisia katusuunnitelmaehdotuksia esitellään Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin ja Tampereen kaupungin järjestämissä yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksissa. Seuraavat tilaisuudet ovat:

  • Torstaina 11.4. klo 16–19 Hatanpään valtatien katusuunnitelmaehdotusten esittelytilaisuus, kaupunkisuunnittelun esittelytila Siluetissa linja-autoasemalla
  • Keskiviikkona 17.4. klo 17–19 Kaupinlaakso I:n, Alasjärven länsipuolen ja Linnainmaan varikon kaavojen sekä Kaupinlaakson bulevardin katusuunnitelmaluonnoksen ja Lääkärinkadun, Heikkilänkadun ja Mäentakusenkadun katusuunnitelmaehdotusten esittely, Kaupin kampuksen Arvo-rakennus
PirLin yleisötilaisuus
Hatanpään valtatien suunnitelmia esitellään kaupunkisuunnittelun esittelytila Siluetissa torstaina 11.4.2024. Kuva: Pasi Tiitola.

Hatanpään valtatiellä raitiotie kulkee omalla kaistallaan, liittymiin muutoksia

Hatanpään valtatiellä raitotierata on suunniteltu jatkuvaksi linja-autoaseman kohdalta nykyisestä radasta. Raitiotie kulkee nykyisen kadun keskellä omalla kaistallaan. Hatanpään valtatielle on suunniteltu pääosin yhdet ajokaistat suuntaansa ja liittymiin lisäksi kääntymiskaistat. Katujen tasaukset noudattelevat pääosin nykyistä korkeusasemaa. Raitiotiealueen reunoille sijoitetaan viherkaistoja puuistutuksin. Hatanpään valtatien länsireunassa kulkee pyöräilyn seudullinen pääreitti.

Hatanpään valtatielle sijoitetaan kolme raitiovaunupysäkkiä: Viinikanojan sillan eteläpuolelle, Hatanpäänkadun liittymän pohjoispuolelle sekä Siirtolapuutarhankadun liittymän eteläpuolelle. Hatanpään valtatiellä on myös linja-autoliikennettä, joiden pysäkit toteutetaan pysäkkilevennyksinä. Pysäkkijärjestelyissä on huomioitu Hatanpään sairaalaan kulkevat vaihtoyhteydet.

Hatanpään valtatielle, Tampereen valtatien liittymän pohjoispuolelle, suunnitellaan kääntöraide. Tampereen valtatien ja Hatanpään valtatien liittymäalueella raitotie toteutetaan samassa tasossa muun katuliikenteen kanssa, mutta ruuhka-aikoina raitiotien liikennevaloetuutta sovitetaan liittymän jonoutumisherkkyyteen kokonaisliikenteen sujuvoittamiseksi.

Raitiotien myötä useisiin liittymäjärjestelyihin on suunniteltu muutoksia. Esimerkiksi kiinteistöjen liittymiä muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa voi kääntyä vain oikealle, ja jolloin raitiotieradan ylitys ei ole mahdollista. Raitiotien ylittävät liittymät varustetaan liikennevaloin ja niissä on suojatieylitys.

Hatanpään valtatien suunnitelmaa on tarkennettu saadun palautteen pohjalta esimerkiksi siten, että poistettavaksi esitetty Viinikanojan ylittävä jalankulun silta pystytään säilyttämään.

Lääkärinkadun, Heikkilänkadun ja Mäentakusenkadun katusuunnitelmaehdotukset nähtävillä

Kaupin kampukselta eli nykyiseltä päätepysäkiltä jatkuvaksi suunniteltu raitiotie sijaitsee Lääkärintien eteläpuolella. Lääkärinkadulla, Arvo Ylpön kadun liittymästä itään, raitiotie kulkee kadun keskellä omalla kaistallaan. Radan reunoilla on leveydeltään vaihtelevat viherkaistat puuistutuksin. Liittymissä yksikaistaiset ajoradat varustetaan vasemmalle kääntyville erillisin kaistoin. Arvo Ylpön kadun ja Lääkärinkadun liikenneympyrä muuttuu liikennevalo-ohjatuksi nelihaaraliittymäksi. Lääkärinkadun itäpäähän on suunniteltu raitiotiepysäkki lähelle Tenniskeskusta.

Arvo Ylpön kadun, Lääkärinkallionkadun ja Lääkärinkadun väliselle alueelle sijoitetaan raitiotien sähkönsyöttöasema sekä linja-autojen kääntöpaikka. Arvo Ylpön kadun ja Toimelankadun välinen raitiotieosuus toteutetaan sepelipäällysteisenä ratana. Pyöräilyn alueellinen pääreitti sekä jalankulkuväylä kulkevat Lääkärinkadun pohjoisreunalla.

Teiskontiellä sijaitseva nykyinen bussipysäkki Heikkilänkadun liittymän länsipuolella säilytetään ja sille ohjataan uusi kulkuyhteys Heikkilänkadun suunnasta. Heikkilänkadun ja Luhtaankadun liittymä on suunniteltu toteutettavaksi liikennevalo-ohjattuna. Heikkilänkadulle on suunniteltu myös raitiotiepysäkki ennen itäisen ohikulkutien (valtatie 9) ylittävää uutta raitiotiesiltaa, joka tulee sijoittumaan nykyisen sillan pohjoispuolelle. Raitiotien eteläpuolelle tulee Linnainmaalle johtava uusi jalankulku- ja pyöräväylä, joka on osa pyöräliikenteen seudullista pääreittiä

Heikkilänkadun, Aitolahdentien ja Mäentakusenkadun liittymä on suunniteltu kiertoliittymäksi, jonka läpi raitiotie kulkee. Kiertoliittymässä autoliikenne sekä raiteet ylittävä pyöräliikenne ja jalankulku pysäytetään valo-ohjauksella raitiovaunun kulkiessa liittymän läpi. Mäentakusenkadulle on suunniteltu toteutettavan merkittävä vaihtopysäkki, jossa pohjoisen, etelän ja idän bussilinjat kohtaavat raitiotien.

Vaihtopysäkkialueen ohittava Citymarketin pohjoispuolelle suunniteltu uusi katuyhteys esitetään asemakaavan yhteydessä. Pysäkin kohdalla sijaitsevalle tonttiliittymälle suunnitellaan kulkuyhteys Lahtomäenkadun ja Länkinotkonraitin puolelta. Lahtomäenkadun liittymä on suunniteltu liikennevalo-ohjattuna. Päätepysäkkinä toimivan vaihtopysäkin jälkeen Mäentakusenkadun pohjoispuolelle on suunniteltu raitiovaunuille kääntöpaikat. Katujen tasaus noudattelee pääosin nykyistä korkeusasemaa.

Linnainmaan ratahaaraa koskevien palautteiden pohjalta on esimerkiksi Mäentakusenkadun kääntymiskaistojen pituuksia tarkasteltu ja kaistajärjestelyjä pyritty selkiyttämään.

Alasjärven länsipuolelta nähtävillä katusuunnitelmaluonnos

Alasjärven länsipuolen katusuunnitelmaluonnos asetetaan nähtäville yhdessä alueen asemakaavaluonnoksen kanssa. Alueen raitiotiekatu, Kaupinlaakson bulevardi, on suunniteltu kulkevaksi poistuvan Ruotulan golfkentän läpi ja se sijoittuisi noin sata metriä nykyisen Teiskontien (valtatie 12) pohjoispuolelle. Raitiotiekäytävä sijaitsee uuden kadun keskellä. Kadun molemmilla puolilla on ajoradan ja pyörätien välissä puurivistöt sekä erotellut jalkakäytävät ja pyörätiet.

Raitiotiepysäkki on suunniteltu Alasjärven länsipuolelle asemakaavoitettavan uuden asuinalueen keskelle. Alueella katuliittymät ovat liikennevalo-ohjattuja ja raitiotiekatu kytkeytyy Teiskontielle nykyisten Jaakonmäenkadun ja Irjalankadun kohdille sijoittuvien liittymien kautta. Raitiotiekadun liikennettä rauhoitetaan toteuttamalla pysäkin kohdalle korotettu alue.

Ajohteys Teiskontien pohjoispuolelle Alasjärven rantaan ja frisbeegolfkentälle tulee Teiskontieltä uuden Viheriönkadun kautta. Samalla Teiskontieltä mahdollistetaan kääntyminen lännen suunnasta pohjoiseen. Myös Tenniskatu säilyy yhteytenä Teiskontielle. Uuden rakentamisen vuoksi poistettavan puuston tilalle istutetaan uutta puustoa maisemoimaan uusia väyliä ja mahdollistamaan liito-oravan kulkuyhteyksiä.

Kaupinlaakson bulevardin katusuunnitelmaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä asemakaavaluonnoksen yhteydessä kaupungin kirjaamoon.  

Päätökset rakentamisesta tehdään syksyllä

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin tuottama aineisto Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen päätöksentekoon valmistuu syyskuussa. Siihen mennessä viimeistellään raitiotien suunnitelmat sekä siihen liittyvät katu-, pysäkki- ja liikennejärjestelyt Hatanpään valtatieltä Sorin aukion pysäkiltä Pirkkalan Suupan kuntakeskukseen ja Taysin alueelta Kaupin kampuksen ratikkapysäkiltä Linnainmaalle.

Tavoite on, että lokakuussa 2024 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat allianssin suunnitelmien ja selvitysten valmiuden puolesta päättää raitiotien rakentamisen aloittamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta raitiotieradan vaiheittain toteuttamisesta.

Raitiotien suunnittelusta Pirkkalan ja Linnainmaan välille löytyy tietoa useista kanavista. Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivujen lisäksi sosiaalisen median kanavat (FacebookXInstagram) tarjoavat tietoa hankkeen ja suunnitelmien etenemisestä sekä tulevista yleisötilaisuuksista. 

Myös Tampereen Ratikka jakaa omissa kanavissaan tietoa jatkosuunnitelmista. Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta tiedottavat omissa kanavissaan katusuunnitelmista ja asemakaavoista sekä päätöksenteon vaiheista.

Lisätietoa:

Kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius
Tampereen kaupunki
puh: 041 730 4296

Kehitysjohtaja Ville-Mikael Tuominen
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 050 343 0700

Projektipäällikkö Sari Valjus
Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi
puh. 040 8661 682

Lue myös: