Uutiskirje: Pirkkalan ja Linnainmaan työpajoissa käytiin aktiivista keskustelua, työpajojen esitykset ja muistiot julkaistu

Hankesuunnitelmia esiteltiin kaikille avoimissa työpajoissa 6.4.2022 Pirkkalassa ja 1.4.2022 Linnainmaalla. Verkkosivuilta löytyvät työpajojen esitykset ja muistiot, joissa on kirjattuna työpajoissa annetut palautteet.

Pirkkalan suunnan työpajan palautteet

Pirkkalan puolella keskustelua herätti mm. Suupan alueen tuleva maankäyttö, Naistenmatkantien alikulut ja raitiotiepysäkkien sijainnit, pyöräteiden laatutaso ja Partolan terminaalivaihtoehdot. Nykyisten alikulkujen säilyttämistä pidettiin tarpeellisena turvallisuustekijänä. Pyöräilyn pääreitille toivottiin ohjeiden mukaista laatutasoa. Raitiotiepysäkkejä esitettiin lisättäväksi, jotta kävelymatkat pysäkeille olisivat lyhyempiä. Partolan terminaalivaihtoehtoa 1b pidettiin hyvänä bussiliikenteen kääntymismahdollisuuden vuoksi ja vaihtoehtoa 2 sen vuoksi, ettei siinä tarvitsisi ylittää tietä bussista ratikkaan vaihdettaessa.

Härmälän alueella keskusteltiin eniten pysäkkien määrästä ja sijainnista, asuntokatujen liittymistä, pyöräteistä ja melusta. Nuolialantielle toivottiin neljättä pysäkkiä suunnitellun kolmen sijaan. Kysymyksiä herättivät asuinkatujen suuntaisliittymien ja liittymien katkaisujen käytännön vaikutukset. Pyöräilyn pääreitille toivottiin ohjeiden mukaista laatutasoa ja erilaisia kehittämisratkaisuja.

Hatanpään alueella keskusteltiin erityisesti pyöräteistä, bussiyhteyksistä ja Jokikadun liittymän järjestelyistä. Pyöräilyn pääreitille haluttiin riittävästi leveyttä ja erotuskaistoja. Puurivit toivottiin siirrettäväksi ajoradan ja pyörätien väliin koko Hatanpään valtatiellä. Kysymyksiä herätti robottibussiyhteys Hatanpään sairaalalle. Jokikadun ja Tampereen valtatien liittymiin esitettiin kehittämisratkaisuja.

Linnainmaan suunnan työpajan palautteet

Alasjärven länsipuolella keskusteltiin eri maankäyttövaihtoehtojen laajuuksista, golf- ja frisbeegolfkenttien sijoittumisista ja raitiotielinjauksen sijainnista. Golf- ja frisbeegolfkenttien siirtäminen sai sekä vastustavia että puoltavia kommentteja. Alasjärven rantoja pidettiin herkkänä ja tärkeänä säilyttää.

Teiskontien ylityksessä asukkaat kannattivat vaihtoehtoa, jossa raitiotie menisi vähiten Teiskontien eteläpuoliselle metsäalueelle. Asukkaat olivat huolissaan lähivirkistysalueena toimivan metsäalueen pienenemisestä.

Heikkilänkadulla sai kannatusta sekä raitiotiepysäkki Lidlin kohdalla että sen siirto lähemmäs Luhtaankadun asutusta. Keskustelussa ideoitiin uusia kulkuyhteyksiä pysäkille sekä pyöräteiden, pyöräpysäköinnin ja liityntäpysäköinnin kehittämisehdotuksia.

Linnainmaan terminaalialueen joukkoliikennekatua pidettiin hyvänä, läpiajoliikennettä rauhoittavana ratkaisuna. Asukkaat kiittelivät myös Korpikodinkadun liittymän säilyttämistä. Jalankulku- ja pyöräliikenteen väylille toivottiin suorempia linjauksia ja laadukasta pyöräpysäköintiä.

Kunnat hyväksyivät hankesuunnitelman väliraportin

Molemmat kunnat hyväksyivät Pirkkala–Linnainmaa raitiotien hankesuunnitelman väliraportin, jossa esitettiin vaikutusarvioinnin periaatteet, Linnainmaan varikkotoimintojen toteutusperiaatteet sekä vaihtoehtotarkastelut Partolan ja Linnainmaan vaihtopysäkeistä ja Teiskontien (valtatie 12) ja itäisen kehätien (valtatie 9) ylityksestä.

Pirkkalan kunnanhallituksen kokous oli 11.4.2022 ja Tampereen kaupunginhallituksen kokous 19.4.2022. Tampereen kaupunginhallitukselle vietiin myös tiedoksi Alasjärven länsipuolen suunnittelun tilannekatsaus, jossa tarkasteltiin useita eri maankäyttövaihtoehtoja. Väliraportti löytyy hankkeen verkkosivuilta.

Pirkkalan päätös

Tampereen päätös

Pirkkalan kunnanhallitus valitsi Partolan joukkoliikenneterminaaliksi vaihtoehdon 1b. Siinä bussipysäkit sijoittuvat Kenkätielle sekä Kenkätien ja Lestipolun risteyksessä on kiertoliittymä. Linnainmaalla joukkoliikenneterminaali sijoittuu Mäentakusenkadulle, joka toteutetaan joukkoliikennekatuna Aitolahdentien ja Lahtomäenkadun välillä. Tarkemmat katujärjestelyt suunnitellaan alustavien katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

Tampereen kaupunginhallitus päätti, että Teiskontien ylityksen suunnittelua jatketaan vaihtoehdolla B1, jossa on Alasjärven kohdalla yksi silta ja pyörätie lähellä rataa. Heikkilänkadulle rakennetaan uusi raitiotiesilta kehätien (valtatien 9) yli nykyisen sillan pohjoispuolelle.

Kolme vertailuvaihtoehtoa joukkoliikenteen hoitamiseksi

Hankesuunnitelmassa tullaan vertailemaan kolmen vaihtoehdon vaikutuksia. Vaihtoehdossa 0+ nykyistä raitiotielinjaa 1 ei jatketa Pirkkalan eikä Linnainmaan suuntaan vuoteen 2050 mennessä. Vaihtoehdossa 1 raitiotie rakennetaan vuoteen 2030 mennessä koko osuudelle Pirkkalan Suupalta Tampereen Linnainmaalle. Vaihtoehdossa 2 raitiotie toteutetaan vaiheittain Pirkkalassa. Vuoteen 2030 mennessä toteutetaan raitiotie Partolan ja Linnainmaan välille ja arviolta vuoteen 2035 mennessä jatketaan Pirkkalassa Partolasta Suupalle.

Toteutussuunnitelusta voidaan päättää keväällä 2023

Raitiotien alustavia katusuunnitelmaluonnoksia esitellään syksyllä yleisötilaisuuksissa ja niistä kerätään palautetta karttakyselyllä. Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2023. Hankesuunnitelma palvelee myös maankäytön, liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan suunnittelua raitiotien vaikutuspiirissä ja raitiotiekaduilla. Hankesuunnitelmassa raitiorata ja sen pysäkit suunnitellaan katusuunnitelmaluonnosten tarkkuudella.

Raitiotien teknisen suunnitelman sekä kattavan vaikutusten arvioinnin ja hyötykustannuslaskelman perusteella Tampereen ja Pirkkalan kunnanvaltuustot voivat päättää mahdollisesta raitiotien toteutussuunnittelusta keväällä 2023.