Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven suunnan pysäkkien sijainnit ja keskeisimmät linjaukset on päätetty

Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle on tarkasteltu pysäkkien määrää ja sijaintia sekä ratageometrian ratkaisuja. Kaupunginhallitukset päättivät näistä vaihtoehtovertailujen ja vaikutusarviointien pohjalta Ylöjärvellä 29.8.2022 ja Tampereella 5.9.2022.

Tampereen Lielahden rataosuudella vertailtiin kolmen ja kahden ratikkapysäkin vaihtoehtoja. Jatkoon valittiin kolmen pysäkin vaihtoehto, jossa pysäkit ovat Enqvistinkadulla, Lielahtikeskuksella ja varauksena Turvesuonkadulla Myllypuronkadun liittymän eteläpuolella. Ratkaisu tukee suunniteltua uutta maankäyttöä ja myös nykyistä Lielahtikeskusta. Lisäpysäkin matkaviive jää vähäiseksi ja alueesta muodostuu keskustamainen, joten lyhyemmät pysäkkivälit voidaan hyväksyä. Vertailussa painotettiin palveluiden saavutettavuutta ja maankäytön kehittymistä.

Tampereen Turvesuonkadulla raitiotie linjattiin kadun keskelle, mikä toimii paremmin tilanteessa, jossa maankäyttöä on kadun molemmilla puolilla. Se on liikenneympäristönä tutumpi perusratkaisu ja sopii paremmin Lielahden länsiosan maankäytön yleissuunnitelmaan. Turvesuonkadun varikkovarauksen kohdalla pyritään kiertämään merkittävää viitasammakkoaluetta. Radan lopullinen sijainti ratkeaa kuitenkin maankäytön ja raitiotien jatkosuunnittelussa.

Lielahti-Ylöjärvi raitiotien pysäkit ja tarkennettu linjaus (kartta)

Saatu palaute huomioon

Kuntalaiset saivat kommentoida raitiotiesuunnitelmia karttapalautekyselyssä huhti-toukokuussa. Kyselyvastaukset otettiin huomioon mm. Lielahden ja Räikän pysäkkiratkaisuissa.

Kesällä pyydettiin sidosryhmiltä lausunnot luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista. Lausuntopyyntö lähetettiin 99 taholle, joista 26 antoi lausunnon. Lausunnoissa nousi esiin etenkin seuraavat teemat: Liityntäpysäköinti niin autolla kuin pyörälläkin, pyöräliikenteen kehittäminen raitiotien yhteydessä, raitiotien matka-ajat ja kilpailukyky henkilöautoon verrattuna sekä ekologiset yhteydet ja viitasammakot kuntarajalla ja Turvesuon alueella. Tarkentavan yleissuunnitelman viimeistelyssä huomioidaan lausuntojen pohjalta edellä mainitut teemat, kuten myös liikenne-ennusteen herkkyystarkastelu sekä sähkönsyötön, pysäkkien ja pyörätieratkaisujen tarkentaminen. Lisäksi lausunnoista kirjataan loppuraporttiin jatkosuunnitteluun liittyviä ohjeita mm. viitasammakoista, raitiotien määrittämisestä katualueeksi asemakaavoissa, raitiotien vaikutuksesta pelastusajoneuvojen tavoitettavuusaikoihin sekä vaikutusten arvioinnista seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Väliraportti luettavissa verkkosivuilla

Vaihtoehtovertailut ja vaikutusarvioinnit pysäkkien sijainnista ja keskeisimmistä raitiotien linjauksista on koottu väliraporttiin, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi/.

Jatkotoimet

Raitiotien yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelma palvelee Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua. Tarkentava yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulee tehdä maankäytön, liikennejärjestelmän ja raitiotien jatkosuunnittelua.

Lue lisää