Tutkimus: Tampereen Ratikka on huippusuosittu – Jopa yli 80 prosenttia tamperelaisista suhtautuu Ratikkaan myönteisesti

Tampereen Raitiotie Oy on selvittänyt Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista raitiotiehen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella. Jo viidennen kerran toteutetun tutkimuksen mukaan tällä hetkellä myönteisesti Ratikkaan suhtautuvia on peräti 81 prosenttia. Määrä on kasvanut jopa 9 prosenttiyksikköä viime vuoden syksystä.

Tampereen Ratikka Hämeensillalla
Kuva: Pasi Tiitola/ Tampereen Raitiotie Oy

Ratikan suosio on kasvanut vuosi vuodelta

IROResearchin toteuttamaa Tampereen Ratikan kuluttajatutkimusta on tehty vuosittain vuodesta 2017 lähtien, jolloin raitiotien rakennustyöt aloitettiin. Silloin yhteensä 56 prosenttia vastaajista suhtautui Ratikkaan erittäin tai jonkin verran myönteisesti. Edellisen kerran kuluttajatutkimus toteutettiin syksyllä 2020, jolloin kyseinen luku oli 72 prosenttia. Tuoreen, lokakuussa tehdyn, tutkimuksen mukaan joko erittäin myönteisesti tai jonkin verran myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvia on tällä hetkellä yhteensä 81 prosenttia vastaajista. Se on peräti 9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Erittäin myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvien osuus on noussut huimat 18 prosenttiyksikköä vuoden 2020 tutkimukseen verrattuna – heitä on nyt 57 prosenttia vastaajista. Vastaajista yhteensä vain 7 prosenttia suhtautuu Ratikkaan kielteisesti, mikä on 7 prosenttiyksikköä viime vuotta vähemmän. Vuonna 2017 heitä oli 23 prosenttia vastaajista.

– Liikennöinnin aloittaminen elokuussa oli käännekohta Ratikan matkalla. Ihmisten aito ilo ja innostus Ratikkaa kohtaa on ollut selvästi nähtävissä, mutta näin upeaa kuluttajatutkimuksen tulosta emme osanneet silti arvata. Tuntuu hienolta, että Ratikka on voittanut hurjan määrän ihmisiä puolelleen raitiotien rakentamisen aikana ja erityisesti liikennöinnin aloittamisen myötä. Tämän parempaa kiitosta emme voi tamperelaisilta hankkeemme määrätietoisesta työstä saada, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö iloitsee.

Yleisimpiä perusteluja myönteiselle suhtautumiselle Ratikkaan ovat ne, että Ratikkaa on helppo käyttää, se on ympäristöystävällinen ja se sujuvoittaa joukkoliikennettä keskustassa. Ratikka koetaan myös välttämättömäksi Tampereen kehityksen kannalta ja sen todetaan nostavan kiinteistöjen arvoa.

– Tutkimuksen tulosten perusteella Ratikka on tamperelaisille paljon enemmän kuin joukkoliikenneväline; sen koetaan paitsi helpottavan omaa liikkumista, siitä koetaan myös olevan enenevissä määrin hyötyä Tampereelle. Ihmiset kokevat Ratikan tekevän Tampereesta mukavamman paikan asua ja lisäävän oman asuinalueen vetovoimaisuutta. Yhä useampi ajattelee Ratikan olevan järkevää verorahojen käyttöä ja toivoo sille jatkoa naapurikuntiin, Sirviö jatkaa.

Ratikka vastaa tamperelaisten odotuksia

Tutkimuksen mukaan Tampereen Ratikka ja sillä matkustaminen vastaavat hyvin tai erittäin hyvin matkustajien odotuksia. Ratikalla matkustaminen koetaan helpoksi (98 %) ja matkalippujen ostamistakin pidetään mutkattomana (85 %). Lisäksi Ratikka mielletään esteettömäksi (95 %), käytännölliseksi ja tilavaksi (92 %), turvalliseksi (91 %) sekä viihtyisäksi (89 %). Tampereen Ratikan koetaan myös erottuvan edukseen muista raitiovaunuista (65 %).

Tutkimuksen perusteella tamperelaiset käyttävät Ratikkaa päivittäin selvästi eniten työmatkoihin (71 %) ja seuraavaksi eniten matkoihin kotoa keskustaan (39 %). Viime vuonna tamperelaisilta kysyttiin arviota siihen, millaisiin matkoihin te tulevat Ratikkaa käyttämään. Tällä hetkellä Ratikkaa käytetään 7 prosenttiyksikköä enemmän työmatkoihin kuin viime vuonna arvioitiin. Ratikkaa käytetään päivittäin myös asiointi- ja huvimatkoihin (34 %) sekä lyhyisiin matkoihin keskustassa (24 %). Opiskelupaikalle sillä matkustaa päivittäin 15 % vastaajista.

– Tutkimuksen mukaan kolme neljästä tamperelaisesta on jo matkustanut Ratikalla, vaikka Ratikan liikennöinti on ollut käynnissä vasta neljä kuukautta. Korona vaikuttaa edelleen ihmisten liikkumiseen, ja on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi tamperelaisten Ratikka-arki muodostuu. Tasaisesti kasvavat matkustajamäärät ja se, että tutkimuksen mukaan Ratikalla matkustaminen lisää tamperelaisten myönteistä suhtautumista ratikkahankkeeseen, lupaavat hyvää, Sirviö pohtii.

Ratikan viestintä on onnistunut

Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella selvitetään myös sitä, kuinka hyvin tamperelaiset kokevat saaneensa tietoa Ratikkaan liittyvistä asioista. Selvä enemmistö, 79 prosenttia vastaajista, kokee saaneensa riittävästi tietoa Ratikasta. Luku on kasvanut 9 prosenttiyksikköä viime vuodesta. 57 prosenttia vastaajista ei koe tarvitsevansa mistään Ratikkaan liittyvistä asioista lisätietoa. Vastaava luku oli viime ja edellisenä vuonna 42 prosenttia. Yksittäisinä asioina, joista jatkossa toivottaisiin lisätietoa nousivat poikkeus- ja häiriötilanteiden aikataulut, raitiotien vaikutukset talouteen ja ruuhkiin sekä autoilijoiden liikennesäännöt.

– On luonnollista, että liikennöinnin aloittamisen myötä ihmisten tiedontarve vähenee, kun Ratikasta tulee osa omaa arkea. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että hankkeemme on onnistunut kokonaisuudessaan oikein hyvin niin rakentamisen kuin käyttöönoton viestinnässäkin. Tutkimuksessa esiin nousevat toiveet ovat osa Tampereen Ratikan toimijoiden viestintärutiineja. Tulemme jatkossakin palvelemaan tamperelaisia mahdollisimman hyvin myös viestinnällisesti, Sirviö kertoo.

Raitiotien jatkoa toivotaan

Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella on perinteisesti selvitetty myös kaupunkilaisten toiveita Ratikan ja raitiotien suhteen. Viime vuonna yleisimpiä toiveita ja odotuksia raitiolinjalle olivat muun muassa yhteinen lippu bussiin ja raitiovaunuun, valmistuminen aikataulussa, helppo pääsy vaunuun ja vaunusta ulos, esteettömyys ja matalalattiavaunut sekä Ratikan vähäpäästöisyys ja hiljainen kulku. Myös aikataulut ja vaihtoyhteydet koettiin tärkeiksi. Tänä vuonna toiveissa pääosaan nousivat raitiotien seudullinen jatkaminen, liikenteen sujuvuus kaikkina vuodenaikoina, syöttöliikenteen toimivuus sekä Ratikan helppokäyttöisyys.

– Olemme pystyneet täyttämään tamperelaisten viime vuosien toiveet. Sillä on varmasti monelle erityisen iso merkitys, että hankkeemme on valmistunut osittain jopa etuajassa ja pysynyt myös budjetissa. Kaupunkilaisten toiveiden täyttyminen näkyy nyt näissä komeissa kuluttajatutkimuksen tuloksissa. Teemme kaikkien Ratikan toimijoiden voimin yhdessä töitä sen eteen, että tamperelaisten toiveet saadaan täytettyä jatkossakin. Panostamme jatkossakin siihen, että Ratikan käyttäjäkokemusta kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa; tutkimuksen perusteella yhteensä 88 % vastaajista pitää sitä erittäin tai melko tärkeänä, Sirviö lupaa.

Kuluttajatutkimuksesta

IROResearch Oy toteutti Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksen lokakuussa 2021 Tampereen Raitiotie Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista Tampereen Ratikkaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Tampereen Ratikan kehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kohderyhmä on 15-75-vuotiaat Tampereen asukkaat. Tutkimuksen otoskoko oli 500 vastaajaa ja se kiintiöitiin asuinpaikan (raitiotie max. 800 m / muu Tampere), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla 13.-21.10.2021 IROResearch Oy:n omassa puhelinhaastattelukeskuksessa. Tiedonkeruuta varten ostettiin Väestötietorekisteristä riittävä otos kohderyhmään kuuluvista henkilöistä. Rekisteripoiminnan kohdistamiseksi tutkimuksen tilaaja toimitti IROlle ”raitiotie max.800 m” katulistan.

Tutkimus on seurantatutkimus keväällä 2019 ja syksyllä 2020 tehdyille vastaaville tutkimukselle. Ensimmäinen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimus tehtiin vuonna 2017.

Lisätietoja:

Pekka Sirviö
Toimitusjohtaja
Tampereen Raitiotie Oy
puh. 040 334 5798
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi

Sylva Vahtera
Asiakkuusjohtaja                  
IROResearch Oy
Puh: 0400 964 439
sylva.vahtera@iro.fi

Lue myös: